تسویه حساب

اين سرويس براي تسويه حساب بدهي آب بهاء ، اقساط انشعاب و بدهي سايرخدمات تهيه شده است . معمولا تسويه حساب آب بهاء جهت تسويه حساب مستاجر و مالك ، و تسويه حساب اقساط انشعاب براي مالكين استفاده مي شود.

براي اين درخواست ، از طريق حركت موس بروي "خدمات پس از فروش" و كليك روي تسويه حساب اقدام مي شود:

بعد از كليك روي لينك فوق ، صفحه زير فراخواني مي گردد:

بعد از مشخص نمودن نوع تسويه حساب و وارد نمودن شماره كنتور و تاريخ قرائت آن (در صورت اقدام جهت تسويه حساب آببهاء)   در محل مشخص شده ، روي دكمه "ادامه" كليك نماييد :

بعد از كليك روي "ادامه" ، صفحه زير باز مي شود :

چنانچه اطلاعات مصرفي ، محاسبات و مبلغ قبض مورد تاييد قرار نگيرد ، روي دكمه "برگشت" كليك شود تا صفحه قبل برگردانده شود و اطلاعات تصحيح شوند و درصورت تاييد محاسبات و مبلغ نهايي قبض ، روي دكمه "صدور تسويه حساب" كليك شود ، تا قبض تسويه حساب صادر گردد:

و در مرحله آخر ، قبض تسويه حساب صادره شده و با شناسه قبض و شناسه پرداخت نمايش داده شده ، پرداخت غيرحضوري امكانپذير مي باشد .

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe