اعلام ترکیدگی

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "اعلام تركيدگي" را كليك نماييد:

پس از كليك بر روي اين آيتم مرحله ي ثبت درخواست ، نمايش داده مي شود.

2-مرحله ثبت درخواست : در اين مرحله كاربر تمام قبوضي را كه   مربوط به دوره تركيدگي لوله است را انتخاب مي كند.   هرقبضي كه انتخاب مي شود ، مبلغ انتخابي جهت اعمال تخفيف و كل مصرف و تعداد قبض انتخاب شده جهت تخفيف به او نشان داده مي شود.

پس از   انتخاب قبوض مربوطه ، كاربر جهت ادامه ي كار، بر روي دكمه ي ادامه كليك نمايد

3-مرحله ي تاييد اطلاعات : در اين مرحله قبوض انتخاب شده ، و كل مبلغ برگشتي به كاربر نشان داده مي شود .

جهت دريافت كد رهگيري و ثبت اطلاعات در بانك اطلاعاتي كاربر بايد بر روي ادامه و ثبت درخواست كليك كند.

4-مرحله دريافت كد رهگيري :

در اين مرحله ، اطلاعات كاربر در بانك اطلاعاتي ذخيره مي شود و به او كد رهگيري جهت پيگيري درخواست نشان داده مي شود و اگر آدرس ايميل و شماره تلفن همراه او نيز در بانك اطلاعاتي موجود باشد، به كاربر پيام كوتاه و ايميل نيز ارسال مي شود.

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe