نمایش آخرین قبض

براي نمايش و يا چاپ آخرين صورتحسابي كه براي مشترك محاسبه و صادر شده است ، از طريق لينك خدمات صدور قبض <- نمايش آخرين قبض اقدام ميشود . بعد از كليك روي لينك فوق ، اين صفحه باز خواهد شد :

§شايان ذكر است ، قبوضي كه هم شامل آببها و هم شامل اقساط باشند ، داراي   شناسه قبض و   شناسه پرداخت مي باشند.

 

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe