صورت حساب دوساله

در اين قسمت ، اطلاعات و مشخصات اصلي مشترك ، به همراه 12 صورتحساب آخري كه براي وي صادر شده است ، نشان داده ميشود . همچنين اين صفحه شامل نمودار مقايسه آب مصرفي ، بر اساس متوسط مصرف ماهانه اشتراك (كه به شكل زير محاسبه ميشود) ، رسم شده است :

متوسط مصرف ماهانه

 

همچنين در اين فرم ، چند ميانبر(Shortcut) به قسمت هاي ديگر سامانه گذاشته شده است كه با كليك روي آنها ، صفحه وب ، به فرم هاي تعيين شده هدايت مي شود :

§ميانبر فرم بدهي جاري مشترك :

§ميانبر فرم پرداختي هاي مشترك :

§ميانبر فرم وضعيت قرائت مشترك :

§ميانبر فرم سوابق تعويض كنتور مشترك :

همچنين در فرم 12 صورتحسابهاي صادر شده پاياني ، لينكي تحت عنوان "نمايش قبض" گذاشته شده كه با كليك روي آن ، جرئيات صورتحساب آن رديف نشان داده مي شود :

 

 

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe