نمایش وضعیت قرائت کنتور

اين فرم شامل

§مشخصات اصلي اشتراك

§وضعيت قرائت قطعي : تاريخ قرائت و شماره كنتوري كه محاسبات قطعي بر اساس آن انجام و صورتحساب صادر شده است.

§وضعيت قرائت درگردش : چنانچه اشتراك در برنامه قرائت كنتور قرار داشته باشد ، جزئيات مراحل قرائت شامل

oوضعيت قرائت : بيان كننده مرحله اي است كه براي قرائت كنتور مشترك تعريف شده است.

o نحوه قرائت : بيان كننده وضعيت كنتور و نحوه قرائت آن است:

        قرائت

        در بسته

        كنتور خراب

        كنتور تعويض شده

        ...

oسال و دوره جاري قرائت

o شماره كنتور قرائت شده

o تاريخ قرائت

oنام مامور يا قاري شركت

oتاريخ قرائت بعدي : براساس زمانبندي و برنامه قرائت تعيين ميشود.

Powered By : Behin Pouyesh Andishe