برنامه قرائت کنتور بعدی

بر اساس برنامه ايي كه براي قرائت كنتور مشتركين تعيين مي شود ، تاريخ مراجعه مامور قرائت شركت براي اشتراك اننتخابي نمايش داده ميشود تا در زمان مراجعه مامور ، مشترك در منزل يا محل نصب كنتور حضور داشته باشد:

Powered By : Behin Pouyesh Andishe