اعلام شماره کنتور درب بسته

چنانچه مامور قرائت كنتور ، بدليل بسته بودن درب ملك ، موفق به خواندن شماره كنتور مشترك نشود ، مشتركين مي توانند شماره كنتور خود را خوانده ، و از طريق اين قسمت سامانه براي شركت ارسال كنند تا به عنوان قرائت كنتور اينترنتي در سيستم ثبت و محاسبات دوره روي آن انجام شود :

بعد از ورود شماره كنتور و تاريخي كه در آن روز شماره را از كنتور خوانده شده ، روي دكمه "دريافت و پردازش صحت اطلاعات" كليك شود :

بعد از كليك روي دكمه فوق ، در صفحه بعد خلاصه اطلاعاتي كه در سامانه ثبت خواهد شد را نمايش ميدهد ، بعد از تاييد شماره و تاريخ قرائت ، روي دكمه "ثبت" كليك نماييد:

در انتها ، پيام زير نمايش داده خواهد شد :

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe