نمایش گردش حساب

براي اطلاع مشترك از جزئيات حساب آب بهاء و ساير خدمات   و همچنين حساب اقساط آب و حساب اقساط فاضلاب خود استفاده ميشود . براي مشاهده بايد محدوده تاريخ گزارش وارد شود و سپس روي دكمه "نمايش گردش حساب" كليك نمود:

گزارش گردش حساب بشكل زير خواهد بود :

براي تغيير محدوده تاريخ ، ميتوان روي لينك "تغيير محدوده صورتحساب" كليك كرد تا به صفحه قبل برگردد:

Powered By : Behin Pouyesh Andishe