آخرین مانده

جهت مشاهده مانده بدهي بروز مشترك ، از اين خدمت استفاده مي شود . در اين صفحه ، ريز بدهي مشترك ، به تفكيك آب بهاء ، اقساط و ساير خدمات ، و به شكل بدهي سررسيد شده و بدهي كل نمايش داده مي شود:

Powered By : Behin Pouyesh Andishe