محاسبه آببها

جهت روئت نحوه محاسبه آببها ، به تفكيك مبلغ و تاريخ اعمال تعرفه از اين فرم استفاده مي شود . بر اساس تعرفه هاي تنظيم شدن در سيستم مشتركين ، محاسبات انجام شده و نمايش داده خواهد شد.

براي محاسبه ، ابتدا بازه تاريخ و بازه مصرف وارد و سپس روي دكمه "روئت محاسبات" كليك شود :

در صفحه بعد ، محاسبات مربوطه انجام و نمايش داده مي شود :

در ضمن براي برگشت به صفحه قبل و ورود مجدد اطلاعات ، از لينك "تغيير تاريخ و شماره" استفاده ميشود :

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe