محاسبه هزینه ی سایر خدمات

شامل هزينه انجام خدمات پس از فروش ، براساس آخرين تعرفه سيستم و براساس مشخصات اشتراك مي باشد:

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe