صندوق پیام

بعضي از اوقات لازم است تا موردي بين كاربران امور و كاربران دفاتر پيشخوان و يا اشتراك هماهنگ شود . براي دريافت پيام و ارسال پيام بين كاربران سيستم از اين فرم استفاده مي شود :

پيامهاي دريافتي

جهت مشاهده پيام هاي دريافت شده از كاربران ديگر از اين فرم استفاده مي شود .

پيامهاي ارسالي

اين فرم براي نمايش پيام هاي ارسال شده به كاربران ديگر استفاده مي شود .

ايجاد پيام

براي ايجاد و ارسال پيام به كاربر سيستم از اين قسمت استفاده مي شود:

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe